Dagsorden årsmøte 7. april 2016

Kl. 18-19, Stavanger Sanitetsforening, kantinen, Madlaveien.

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og underskrivere protokoll
3. Årsregnskap 2015 og status, Petter N.H. Urdal, styreleder
4. Årsmelding 2015 og veien videre, Jannicke Haugan, daglig leder
5. Rapport fra kontrollkomitèen
6. Valg

Valgkomitèens innstilling:

Styret:
DAG TERJE KLARP SOLVANG – styreleder
IRIS ZETTERSTRØM
ELIN HETLAND MONG
EIRK FARET SAKARIASSEN
ROLF RETZ
SILJE EIKE
MÅLFRID HARALDSEID EIDE
Vararepresentanter:
HELGE BERTELSEN
JANNE ELIN KVALHEIM THRONSEN
Kontrollkomite:
INGUNN HELLAND -leder
KRISTINE ELISE KJÆRLAND

Styrets innstilling:

Valgkomitè:
KJELL-EGIL FØRSUND
STIG H. DALE
7. Kontingent
På årsmøtet 24.04.2013 ble det ved håndsopprekning vedtatt å ha medlemskap på kr. 200,- kr. 300,- kr. 500,- Forslag om å redusere antall kontingentsatser ble ikke vedtatt.
Dagens praktiserte kontingentsatser:
SMS-medlemskap: kr. 500 pr år
Privat: kr. 300 per år
Familie: kr. 500 per år
Foreninger og lag: 500 per pr år
Pensjonist: kr. 200 per år
Ufør: kr. 200 per år
Student: kr. 150 per år.
Barnemedlemskap: 150 per år.
Firma: kr. 1500 per år
Totalt 17 medlemmer, som har studentmedlemskap og barnemedlemskap har blitt fakturert 150,- i stedet for 200,- etter feil i oppdatering i system. Satsene til Kreftomsorg Rogaland har lagt stabilt i mange år og styret anbefaler å ikke øke kontingentsatsene. Kreftomsorg Rogaland har per i dag 9 former for praktisert medlemskap. Det foreslås av styret åreduseres antallet medlemskap ved å ta vekk en del av dem for å gjøre det mer håndterlig og oversiktlig. Det foreslås å ta vekk følgende medlemskap: Student, uføre, pensjonist, barn. Barn kommer inn under familiemedlemskap, og kontingentsatsen for studenter, uføre og pensjonister vil for nye medlemmer øke som en følge av at de må registrere seg som enkeltmedlemskap. Det anbefales videre at Kreftomsorg Rogaland omdøper privat til enkeltmedlemskap for å gi et tydeligere skille mellom enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.
Styret innstiller etter vedtak 27.10.2015 og 8.12.2015 følgende kontingentsatser:
Enkeltmedlemskap kr. 300,- pr år.
SMS-medlemskap: kr. 500,- pr år
Familiemedlemskap: kr. 500,- pr år
Firma: kr. 1500 per år,-
Lag / foreninger: kr. 500 pr år.
8. Vedtekter
Styret i Kreftomsorg Rogaland Stiftelsen vedtok på styremøte 1.09.2015 nye vedtekter for stiftelsen. I tråd med dette, og etter samarbeid med kontrollkomitèen innstiller styret tilsvarende endringer for vedtektene til foreningen.
Gjeldende vedtekter for foreningen Kreftomsorg Rogaland:
Vedtekter stiftelsen Kreftomsorg Rogaland organisasjonsnummer 993 518 905
Stiftelsen skal ha en grunnkapital på kr. 100 000,- Vedtekter er i styremøtet 1.09.2015 vedtatt endret som følger:
1. Stiftelsens formål er å være en ressurs for kreftrammede og deres pårørende
2. Stiftelsen har som formål å bidra til drift av omsorgs- og kompetansesenter i Rogaland
3. Stiftelsen skal være lokalt basert i Rogaland, den skal være uavhengig og politisk nøytral
4. Stiftelsen kan samarbeide med andre foreninger, institusjoner og lignende
5. Stiftelsens styre skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets leder og nestleder er på valg hvert sitt år. Dette gjelder også øvrige medlemmer og varamedlemmer slik at aldri mer enn halve styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan skje. Det skal tilstrebes lik fordeling mellom begge kjønn.
6. Generalforsamlingen / årsmøtet avholdes innen utgangen av april. Innkalling skjer via hjemmeside, sosiale medier og e-post med minst tre ukers varsel.
7. Vedtaksendringer kan bare skje med to-tredels flertall av de fremmøtte styremedlemmer
8. Stiftelsen kan oppløses kun med tre-fjerdedels flertall av de fremmøtte styremedlemmer. Stiftelsens styre avgjør anvendelsen av eventuelle midler. Midlene kan kun overføres/tildeles innen kreftarbeid, herunder kreftforskning.
9. Styret velger revisor. Det skal også velges kontrollutvalg som skal bestå av minst 2 personer.
10. Foreningen Kreftomsorg Rogaland sitt styre utgjør styret for stiftelsen Kreftomsorg Rogaland.
Endringer fastsatt av styret 16.06.2015 og vedtatt 01.05.2015, Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland:
Stiftelsens punkt 3 strykes (stiftelsens medlemmer kan være enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, offentlige etater og andre interesserte)
Stiftelsens punkt 5, ta vekk vår region og endres til: Stiftelsen kan samarbeide med andre foreninger, institusjoner og lignende
Stiftelsens punkt 7 endres til: Generalforsamlingen / årsmøtet avholdes innen utgangen av april. Innkalling skjer via hjemmeside, sosiale medier og e-post med minst tre ukers varsel.
Stiftelsens punkt 9 strykes (Kontingenten fastsettes av styret hvert år) : Merk at dette punktet ikke gjelder for foreningen
Stiftelsens punkt 12 endres til: Foreningen Kreftomsorg Rogaland sitt styre utgjør styret for stiftelsen Kreftomsorg Rogaland : Merk at dette punktet ikke gjelder for foreningen
Kontrollutvalget anbefaler å dele punkt 11. i foreningens vedtekter i to punkter.
Vedtektene for Foreningen Kreftomsorg Rogaland org.nr 990545073 innstilles endret som følger til årsmøte 7.04.2016, revidering av vedtekter vedtatt 26.4.2011, stiftet 16.11.2006
1. Foreningens formål er å være en ressurs for kreftrammede og deres pårørende.
2. Foreningen har som formål å bidra til drift av omsorgs- og kompetansesenter i Rogaland.
3. Foreningen skal være lokalt basert i Rogaland, den skal være uavhengig og politisk nøytral.
4. Foreningen kan samarbeide med andre foreninger, institusjoner og lignende.
5. Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets leder og nestleder er på valg hvert sitt år. Dette gjelder også øvrige medlemmer og varamedlemmer slik at aldri mer enn halve styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan skje. Det skal tilstrebes lik fordeling mellom begge kjønn.
6. Generalforsamlingen / årsmøtet avholdes innen utgangen av april. Innkalling skjer via hjemmeside, sosiale medier og e-post med minst tre ukers varsel.
7. Vedtaksendringer kan bare skje på årsmøte og da med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.
8. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
9. Foreningen kan oppløses kun ved årsmøtevedtak og da med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Midlene kan kun overføres/tildeles innen kreftarbeid, herunder kreftforskning.
10. Styret velger revisor.
11. Det skal også velges kontrollutvalg som skal bestå av minst 2 personer.