Familiearbeid

Kreftomsorg Rogaland ser betydningen av å kunne gi familien et helhetlig tilbud, som ivaretar både små og store. Basert på behovene i den enkelte familie finner vi sammen løsninger for videre oppfølging. 

Vi har flere tilbud: familiesamtaler, foreldreveiledning, samtaler med barn og ungdom, veiledning og kurs for ansatte i barnehage og skole, samt samtale med barn i barnehage og klassesamtale.

.

Familiesamtaler

Kreft kan skape usikkerhet innad i familien, og er et tema det kan være vanskelig å snakke om. Familiemedlemmer kan kjenne behov for å beskytte hverandre, og det kan være vanskelig å dele bekymringer, tanker og følelser. Dette kan være krevende å bære på alene. 

Vi erfarer at familier kan ha nytte av felles samtaler med en fagperson til stede. Ved bruk av familiesamtaler kan dere (som familie) få hjelp til å sette ord på tanker og følelser. Vi ser betydningen av at hele familien hører det samme. Det å ta del i de andres tanker og perspektiver kan bidra til økt forståelse for hverandres situasjon. Det kan også avdekke misforståelser og etablere åpenhet, der dere som familie kan finne gode mestringsstrategier.

.

Foreldreveiledning

Som foreldre/foresatte kan man være usikker på hvordan man skal møte barns ulike reaksjoner. Gjennom foreldreveiledning kan dere som voksne få hjelp til å sortere og bearbeide egne følelser, slik at dere best mulig kan ivareta barna. 

Temaer som sorgreaksjoner, grensesetting, isolasjon, spilleavhengighet og økt irritasjon kan være vanskelig å håndtere for både barn og voksne. Dette ser vi særlig når et familiemedlem er syk der tilstedeværelsen og energibehovet er redusert. Videre er dette med hva barn skal informeres om og når er et tema vi ofte bistår foreldre og foresatte med. Basert på forskning og lang erfaring, finner vi sammen gode løsninger. Vårt mål er at dere som voksne skal oppleve mest mulig mestring i møte med barn og ungdom.

.

Samtaler med barn/ungdom

Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt på alvor, spesielt når de rammes av sykdom selv eller i familien. De trenger å bli møtt på egne premisser og det å snakke med en nøytral fagperson kan være av betydning. Dette fordi vi vet at barn ofte beskytter sine nærmeste og dermed underkommuniserer sine opplevelser, bekymringer og tanker. 

I disse samtalene legger vi vekt på barnet/ungdommen sin egen beskrivelse av situasjonen. Hva er de opptatt av og hvilke tanker gjør de seg som de kan ha behov for å dele? Vi tilpasser samtalen til den enkelte og bruker verktøy som bøker, spill, film m.m. for å hjelpe de i gang med sine historier. Vårt mål er å skape trygghet, tillit og at samtalene skal bidra til åpenhet og mestring. Alle samtaler med barn og unge skjer i samarbeid med foresatte.

.

Barnehage og klassesamtaler

Enkelte barn og unge ønsker at medelever i klassen skal få vite mer om hvordan de egentlig har det. Sammen med eleven og evt foreldre/foresatte avklarer vi behovet for innholdet i klassesamtalen. Ofte ønsker barn og unge at medelever får en statusoppdatering av hjemmesituasjon og hvordan de rundt kan være med å støtte i en vanskelig tid.

Vi kan også ta opp temaer som kreft og kreftbehandling, vanlige reaksjoner på alvorlig sykdom, det å miste noen, men også om andre vanskelige hendelser i livet som medelever i klassen kan ha opplevd. Erfaringer tilsier at barn og unge opplever det lettere på skolen etter klassesamtaler. 

Behovet for å informere de andre barna i barnehagen om hva som skjer hjemme kan også forekomme. Sammen med barnehagepersonalet og foreldre/foresatte finner en ut hva som skal informeres om og til hvem. Behovet for å veilede skole- og barnehageansatte kan også oppstå. Vi er behjelpelige så langt vi kan, utfra vår kunnskap og erfaring.