kelly-sikkema-XX2WTbLr3r8-unsplash

Samtaleterapi: – Målet er å hjelpe par med å være et team

I fjor høst gjennomførte Silje Kristine Kristiansen, stråle- og familieterapeut hos Kreftomsorg Rogaland, PREP-sertifiseringen. PREP er et forebyggende program som styrker samlivet, og gjennom samtaler veileder hun par rammet av kreft. 

Når man får påvist en alvorlig sykdom, blir hverdagen snudd på hodet. 

– En slik påkjenning kan skape utfordringer i kommunikasjonen hos par, og føre til avstand, der man i stedet har behov for nærhet. Denne avstanden ønsker jeg å hjelpe dem å gjøre noe med, forteller Silje.

Veileder med verktøy fra PREP

PREP kommer av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program, og er oversatt og tilpasset for norske forhold av Samlivssenteret ved Modum Bad.

– Via PREP-sertifiseringen plukket jeg opp flere nyttige verktøy som kan brukes i samtale. 

Blant dem nevner Silje tre grunnleggende nøkler for par som ønsker en endring. Den første er å ta grep. 

– De har allerede tatt et første grep når de kommer hit til samtale. Kanskje trenger de hjelp til å snakke om utfordrende tema eller hvordan de skal stå sammen gjennom tøffe endringer.

Den neste handler om å gjøre sin del og ta ansvar, og forstå at begge er med som påvirkere i deres samspill.

– I stedet for å ha fokus på hva den andre burde gjøre, oppfordres det til å se hva en selv kan bidra med til det beste for parforholdet. For å få til et godt samarbeid må begge være villig til å gjøre sin del.

Siste nøkkelen handler om å gjøre det trygt. Silje forteller at det noen ganger kan være vanskelig å dele med partneren hvordan man egentlig har det, enten fordi man vil skåne den andre, eller i frykt av å bli avvist eller såret. 

– Trygghet og tilknytning er avgjørende for hvordan man har det i parforholdet, og når man jobber med å videreutvikle dette, kan det skape større åpenhet og et rom der man tør å være sårbar.  

I situasjoner der kommunikasjonen er utfordrende, benyttes tale- og lytteferdigheter som effektive verktøy. Dette bidrar til å skape en trygg ramme for samtalen, der den som deler skal føle seg anerkjent og forstått

– Det kan bli en sterk opplevelse når man hører ens egne ord gjennom partnerens munn, og dette kan øke parets evne til forståelse og empati for hverandres ulikheter.

Hjelper dem til å bli et team

Når et par kommer til Silje, er hun opptatt av å møte dem med åpenhet og nysgjerrighet for hvem de er. 

– Alle par er unike, med hver sin historie, bagasje og ressurser. Derfor kan det være forskjellig fra par til par, hva de trenger og ønsker hjelp med. 

I et parforhold preget av alvorlig sykdom medfører det ofte endring av roller og oppgaver. 

– Dette kan oppleves tøft for begge. Det påvirker identiteten når man ikke kan, eller klarer det samme som før, som det å gå på jobb eller gjennomføre praktiske gjøremål hjemme. 

Silje legger til at både den syke og pårørende kan kjenne på en utmattelse som berører kapasiteten i paret. 

– Å da få hjelp til å sette noen gode grenser, og prioritere at begge får “pusterom” kan være viktig hjelp for balansen og livskvalitet i paret sin hverdag. 

Ved å finne ut hva de trenger, kommer hun sammen med paret frem til et ønsket mål for samtaleforløpet og jobber ut fra dette. 

Silje ser ofte at par preget av alvorlig sykdom får utfordringer mellom dem som skaper avstand, der hvor de egentlig hadde trengt omsorg, støtte og kjærlighet.

– Målet med terapien er å hjelpe dem til å bli et team mot utfordringene de står i.

Bryte ut av negative kommunikasjonsmønstre

Det er lett å havne i et negativt kommunikasjonsmønster. Et typisk mønster kan være at den ene parten er pågående og vil løse en konflikt med en gang, mens den andre trekker seg unna samtalen i frykt for konflikt. 

– Hvilken rolle man får kan ha sammenheng med tilknytningsstil i oppveksten. Et slikt mønster kan oppleves vondt for begge parter, da det stenger av for kommunikasjonen.

Ved å kjenne igjen slike typiske mønstre, kan Silje forklare og få dem til å forstå sine forskjeller.

– Da opplever jeg ofte at folk blir lettet, og at ting ikke føles like farlig. Det er når man er bevisst på et slikt mønster, at man kan gjøre noe med det. Da kan de sammen kjempe mot mønstrene, og ikke hverandre. 

Mange opplever det som trygt å koble på en tredje person som veileder dem. 

– Det handler om å dyrke det som allerede er positivt. Å finne gleden, vennskapet, nærhet og sette av tid sammen. 

Hvordan synes du det er å jobbe med par

– Det er så givende og spennende. Jeg brenner for at par skal ha det godt sammen. Spesielt når livet er vanskelig, da er det av stor betydning å ha en “trygg havn” hjemme med sin partner. Da vil man være mer rustet mot de utfordringer som kan komme.

Aktuelt

1

“Nora” deler sin erfaring– Helsepersonell trenger mer åpenhet rundt traumebevisst omsorg

Design uten navn (34)

Artikkel publisert i Kreftsykepleie

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland